HAKKO 人機 (V6軟體/V9人機)
(一)基礎課程
(二)進階課程
1..範例實機操作  
    畫面0:主畫面設計  
     畫面1:開關/指示燈(含重疊視窗)   
     畫面2:數、文字顯示/輸入模式     
     畫面3:警報歷史記錄    
     畫面4:即時警報記錄     
2.Q&A    
   
2017年開課日期:  
 3/17、 4/14、  5/19、  6/16、 7/14、
 8/18、 9/15、10/20、11/17、12/15
 
線上報名
 
2004 All Rights Reserved For HPT Technology.